گروه ها و شوراها

با شکل‌گیری مؤسسه خیریه بنیاد فرزانگان استان قم و ضرورت نهادینه کردن اصل مشورت و نظرخواهی از عقلا و صاحبان دانش، موضوع گروه ها و شوراها به عنوان ارکان مشورتی و  تصمیم سازی مؤسسه در روند اداره آن در راستای خدمات سنجیده مد نظر قرار گرفت. با توجه به اینکه دیدگاه مدیریتی مؤسسه بنیاد فرزانگان اتکای بر نظرات و آراء عمومی است بنابراین گروه ها و شوراهایی با اعضای حقیقی و حقوقی در جهت برنامه ریزی و همچنین اجرای طرح ها و برنامه های مؤسسه تشکیل یافته تا در واقع جهت مشارکت هر چه بیشتر سالمندان و نهادهای کشوری و NGOهای مرتبط با آنها، بر تصمیم سازی و اداره امور توسط خود آنها شکل ‌گیرد. از آنجایی که در تصمیم‌گیری شورایی خردجمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری سالمندان و صاحبان دانش تحت عنوان شورا می‌تواند از نوعی تصمیم‌گیری‌های بی‌نتیجه کاسته و سالمندان خود در ساختار نظام و اداره‌ی مؤسسه دخالت مستقیم خواهند داشت.

اهم وظایف شوراها:

  • پیشنهاد سياستها و خط مشي هاي اجرایی و برنامه ای مؤسسه؛
  • تشخيص نيازها و تعيين اولويتهاي مؤسسه به منظور هدايت امكانات و ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل در راستاي پاسخگويي به مسائل و مشكلات ؛
  • تصويب نتايج طرح ها و پروژه هاي تحقیقاتی در مقاطع تعيين شده؛
  • تعيين صلاحيت مجريان پروژه هاي مؤسسه كه از سوي گروه هاي مطالعاتي معرفي شده اند؛
  • ارائه پیشنهاد در خصوص برآورد اعتبارت مورد نياز طرح ها و پروژه هاي اولويت دار در خصوص سالمندان و توزيع در تخصيص آن؛
  • اتخاذ تمهيدات لازم براي اجراي سياستها، برنامه ها، اولويت ها، ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي به سازمان ها و نهادهای کشوری دخیل در امر سالمندان؛
  • آسيب شناسي سبک ارتباطی سالمندان با مؤسسه و همچنین نهادها و ارگانها و ارائه نقشه راه مؤسسه در افق برنامه پنجساله توسعه؛
  • تائيد، تصويب و ارسال استانداردهاي مرتبط با مديريت مسائل سالمندان و ساير دستورالعمل هاي مورد نياز براي تصویب خواهی به مراجع ذی صلاح؛
  • انعقاد تفاهم نامه همكاري با سازمانها و نهادها دخیل در شورای ملی سالمندان كشور؛
  • تصويب حمايت هاي مالي مورد نياز از پايان نامه ها و رساله هاي دانشگاهي مرتبط با سالمندان به پيشنهاد گروه هاي پژوهشي؛

شیوه نامه تشکیل شوراها و گروه ها پس از تهیه و تصویب هیئت مدیره و با تایید و تصویب هیأت امناء قابلیت اجرایی خواهد داشت.