هیئت مدیره

یکی از ارکان مهم در مؤسسه  هیئت مدیره یا گروه راهبران هست که یک شورا متشکل از اعضای انتخاب‌شده یا انتصاب‌شده از طرف هیأت امنای مؤسسه ‌است که سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کلان را بر عهده دارند. یکی از وظایف اصلی هیئت مدیره انتخاب و انتصاب مدیرعامل و نظارت بر عملکرد وی است.

هیئت مدیره نماینده قانونی مؤسسه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

  1. حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول
  2. رسیدگی به حسابهای مؤسسه و پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات
  3. اجرای مصوبا مجامع عمومی هیئت امناء در راستای اجرای اهداف مؤسسه
  4. افتتاح حساب در بانکها بنام مؤسسه
  5. انجام تشریفات قانونی و تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم و تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی یا حق توکیل به غیر.
  6. به طور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی هیئت امناء می باشد به نام مؤسسه انجام دهد.

تبصره1: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

تبصره2: جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد اساسنامه مؤسسه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی هیأت امناء است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مؤسسه را مشروط بر رعایت حدود اهداف و وظایف دارا می باشد.

در حال حاضر و پس از تغییر و تحولات انجام شده در مؤسسه فرزانگان استان قم اعضای هیئت مدیره به قرار زیر می باشند:

1)محمد حسین مجاهدی                         عضو هیئت مدیره

2)عبدالله جعفریان                                  رئیس هیئت مدیره

3) عبدالله سلطانیان                               عضو هیئت مدیره

4) امیر بایرامی تازه کند                         عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

5)عبدالصالح کاظمی زاده                        عضو هیئت مدیره

6) احمد محمدی بن چناری                      بازرس اصلی