منشور اخلاقی بنیاد

پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند:
          «من اجلال الله اجلال ذى شیبه المسلم؛ بزرگداشت و گرامیداشت سالخورده مسلمان، بزرگداشت خداست»(کافی،ج۲،ص۱۶۵)
مؤسسه بنیاد فرزانگان استان قم با تکیه بر اصول اخلاقی اسلامی و رعایت کرامت سالمندان سطح استان، اصولی اخلاقی همراه با حفظ شأن و جایگاه سالمندان و خیرین برای خود مد نظر دارد تا جایگاه و منش رفتاری مؤسسه و کارکنان آن در دید عموم با این اصول سنجیده شود.
اصل رعایت انصاف و امانت:

تعهد به رعایت صداقت و انصاف در مواجهه با دیگران، حفظ امانتداری و آبروداری و شئونات سالمندان و حفظ درخواست های آنان

  اصل برائت:

التزام به برائت از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به عقایدی که اعمال خیر خواهانه و خداپسندانه را با شائبه های غیر دینی و انسانی می آلایند.

   اصل وفاداری:

باور به حقانیت مکتب اسلام و تشیع وفاداری به اصول اعتقادی، عبادی و اخلاقی آن در تمام عرصه های زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی

   اصل احترام:

تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام امور، برخورد مناسب، سعه صدر و خوشرویی و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی به سالمندان

  اصل رازداری:

تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه موسسه، افراد، مخاطبان و کلیه نهادها و موسسات مرتبط 

  اصل رعایت حقوق:

التزام به رعایت کامل حقوق مراجعه کنندگان، تواضع، فروتنی، مسئولیت پذیری، وقت شناسی و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری  

   اصل حقیقت جویی:

تلاش در راستای پی‌جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت  

   اصل ترویج:

تعهد به رواج فضایل دینی و مردم داری و اشاعه فرهنگ انفاق، اهداء، بخشش و کارآفرینی مطابق با ارزش ها و اصول عرفی و شرعی جامعه  

   اصل منافع ملی:

تعهد به رعایت مصالح ملی و سازمانی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه استان قم در کلیه مراحل توانبخشی، فرهنگی، درمانی، خدماتی و کارآفرینی

 اصل مالکیت مادی و معنوی:

تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی موسسه و کلیه همکاران در بخش های مختلف