مدیریت توسعه و منابع

مدیریت توسعه و منابع ، یکی از واحدهای مؤسسه است که در هر یک از زمینه های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی،  به عنوان اصلی ترین و تنها منبع تامین خدمات تخصصی در زمینه توسعه مؤسسه و مدیریت و ارتقاء مدیریت منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی بوده و با ایجاد زیرساخت ها و تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و اعتلای سطح عملکرد مؤسسه تلاش می کند.  این مدیریت با ارائه خدمات فوق به واحدهای مرتبط با توجه به برنامه های واحدهای مختلف مؤسسه از طریق  بکارگیری کارآمدترین نظام ها و روش های مدیریت و علوم اداری و با استفاده از فناوری های نوین مدیریت و با ملاحظه محوری بودن نیروی انسانی در توسعه سازمانی و عنایت به کارآیی، اثربخشی، نوآوری، خلاقیت، مسئولیت پذیری و پایبندی به قوانین و مقررات در جهت حمایت از کلیه ماموریت های مؤسسه و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، نقش خود را در مؤسسه ایفا می نماید.

از جمله وظایف مدیریت توسعه و منابع:

 • اجرایی نمودن سیاست­ها و خط مشی­های اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری ، رفاهی و استخدامی مؤسسه در قالب سیاست­های ابلاغی هیئت امناء و هیئت مدیره .
 • ارزیابی وضعیت مؤسسه بر اساس شاخص ­ها و ضوابط مصوب هیأت امناء.
 • انعکاس نارسائی­ ها و مشکلات حوزه های عملکردی مؤسسه در زمینه توسعه و منابع به مدیرعامل و یا هیئت مدیره.
 • نظارت بر اجرای تمامی امور اداری و تشکیلاتی خدماتی-رفاهی حوزه های مختلف عملکردی مؤسسه بر اساس قوانین و مقررات مؤسسه.
 • اعلام نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز مؤسسه و حوزه های عملکردی و انجام تشریفات مربوط به بکارگیری و جذب و استخدام و صدور احکام پس از تایید مدیرعامل و یا هیئت مدیره.
 • اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی از سمت هیئت امناء، بنیاد فرزانگان کشور،سازمان بهزیستی استان و شورای ملی سالمندان کشور مرتبط با وظایف سازمانها و دستگاه­ های اجرایی استانی و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه.
 • اجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده از طرف هیأت امناء .
 • تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی­ های سرمایه­ ای ) مؤسسه و حوزه های عملکردی تابعه بر اساس برنامه­ های تنظیم شده با رعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل­های بودجه.
 • توانمندسازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان از طریق سازماندهی و پیش ­بینی آموزش­ های مناسب در چارچوب سیاست ها و برنامه­ های ابلاغی.
 • تهیه و تدوین گزارش از سازمان ها و دستگاه های اجرائی مرتبط در شورای ملی سالمندان به منظور انجام وظایف تصریح شده در مواد قانون برنامه و بودجه سالانه.
 •  بررسی و تدوین برنامه های امور زیربنائی، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و انجام وظایف محوله.
 • پیشنهاد وضع یا تجدیدنظر در قوانین و مقررات و تبصره های بودجه در جهت رفع مسائل و مشکلات اجرائی مؤسسه.
 • همکاری و تهیه راهکارهای لازم در امور مربوط به حوادث پیش بینی نشده.
 • تهیه و تدوین و ارزیابی برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت توسعه مؤسسه و حوزه های عملکردی آن و تهیه گزارش های لازم و ضروری.